Петък, 12 Юли 2024г. 14:39
Препоръчваме ВиАдресът на офиса ни:
град Пловдив
ул. "Велико Търново" 35

Телефони за връзка:
0888 347 593
0878 891 540

Собствено Търсене
НАРЕДБИ
Фирма "TODICS BG" осигурява за Вас поддръжка на техниката, съобразена с законодателството на Република България.
Наредби
Сред извадките от Наредба H-18 по-долу, може да намерите полезна информация, която пряко касае интересите на нашите клиенти.
Повече информация за това как да се свържете с нас може да намерите - тук

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

В сила от 01.01.2007 г.

Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 29 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г.

Последни изменения в ДВ бр. 48 от 24.06.2011 г.

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства, техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка на фискалните устройства с Националната агенция за приходите (НАП) за предаване на данни и за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки.

(2) Наредбата регламентира задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Чл. 2. (1)За целите на тази наредба "фискално устройство", "търговски обекти" и "фискална касова бележка (фискален бон)" са тези по § 1, т. 40 и 41 от допълнителната разпоредба и чл. 118, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

(2) Видове фискални устройства:

1. електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП);

2. фискални принтери (ФПр);

3. електронни системи с фискална памет (ЕСФП) за отчитане оборотите от продажби на течни горива чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход.

Чл. 3.

(1) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

(2) Лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените чрез кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1.

(3) Всяко лице по ал.2 е длъжно да предава на НАП по установената дистанционна връзка и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия на течни горива. За тази цел като средство за измерване от одобрен тип се използва нивомерна измервателна система за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство на ЕСФП, която отговаря на изискванията, посочени в приложение № 19, и подлежи на метрологичен контрол.

(4) Не е задължително използването на ЕСФП при продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1.

 

Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности:

1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;

2. продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;

3.продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр.54 от 2008г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети, квитанции и др., които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра – един за клиента и втори за лицето по чл. 3;

4. продажби на самолетни билети;

5. продажбата на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;

6. дейност на наемодатели – физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;

7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии – пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон;

8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;

9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите;

10.продажби, извършвани от чуждестранни юридически и физически лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са регистрирани по ЗДДС, по време на провеждане на международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни), с изключение на мероприятия с развлекателен характер.

Чл. 5. Не са задължени да издават фискални касови бележки:

1. държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);

2.банките, когато извършват банкови или валутни сделки; доставчиците на платежни услуги, когато извършват платежни услуги по чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи; финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин, както и лицата, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл. 1, ал. 1, т. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от Търговския закон.

Чл. 6. Задълженото да използва ФУ лице може да регистрира и отчита извършваните от него продажби с интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) при условията и по реда на глава осем от наредбата.

Чл. 7. (1)Лицата по чл. 3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП ФУ от датата на започване на дейността на обекта.

(2) Не се допуска извършване на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 3 без функциониращо ФУ, освен в случаите, посочени в тази наредба.

(3) Не се допуска работа с ФУ от лицата по чл. 3 без изградена дистанционна връзка на ФУ с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.

 

Към върха

Глава трета.
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО И РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Чл. 16. (1) При въвеждане в експлоатация и работа с ФУ лицето по чл. 3 трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с регистрирана от ДАМТН сервизна фирма, която притежава удостоверение за сервизно обслужване на съответния тип ФУ.

(2) При сключване на договора по ал. 1 сервизната фирма вписва и заверява с подпис и печат в паспорта на ФУ следните данни:

1.наименование, адрес, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК и телефон на сервизната фирма;

2. номер и дата на удостоверението за регистрация на сервизната фирма по чл. 45, ал. 4;

3. номер, дата и срок на валидност на договора.

Чл. 17. (1) Въвеждането в експлоатация на ФУ се извършва при спазване на разпоредбата по чл. 7, ал. 1 от сервизен техник на вписаната в паспорта сервизна фирма в присъствието на лицето по чл. 3, като техникът е длъжен да:

1.запише във фискалната памет датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3, съответно единния граждански номер, ако лицето по чл. 3 е физическо лице, с изключение на физическите лица – еднолични търговци;

2. впише в паспорта на ФУ данните по т. 1, наименованието на сервизната фирма и трите си имена, а при въвеждане в експлоатация на ЕСФП – и типа на работещите в обекта средства за измерване на разход на течни горива както и типа на нивомерната система.

(2) При въвеждане в експлоатация сервизната фирма издава свидетелство за регистрация на ФУ по образец съгласно приложение № 11. Свидетелството се издава в 2 екземпляра, по един за лицето по чл. 3 и за сервизната фирма, която го съхранява в досието по чл. 50, ал. 1.

(3) Свидетелство за регистрация се издава при смяна на сервизната фирма, смяна на адреса на търговския обект, както и при загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството.

Чл. 18. (1) При въвеждане в експлоатация от ФУ се изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17.Устройството получава и отпечатва отговор съгласно приложение № 17 за "статус на регистрация.

(2) В обектите за продажба на течни горива, работещи с повече от една ЕСФП, предаването на данните за определяне на наличните количества горива се извършва само от една от тези ЕСФП, която се регистрира първа като базова за обекта (тип 31 – приложение № 17).

(3) Устройството получава и отпечатва отговор за успешна регистрация и FDRID или съобщение за грешка съгласно приложение № 17 за "статус на регистрация". Устройството се счита за регистрирано при получаване от НАП на потвърждение за успешна регистрация по приложение № 17. Бонът, издаден при успешна регистрация, се прикрепва към паспорта на ФУ.

(4) Лицето по чл. 3 няма право да отчита продажби чрез ФУ, въведено в експлоатация след закупуване или промяна на собствеността, без да е регистрирано в НАП.

(5)  Не се допуска отчитане на продажби чрез ФУ от лицето по чл. 3 без получено потвърждение за успешна регистрация на ФУ в НАП.

Чл. 19.(1) При промяна на обслужващата сервизна фирма в деня на настъпване на промяната новата сервизна фирма отбелязва това обстоятелство в паспорта на ФУ, издава ново свидетелство за регистрация, променя данните за сервизната фирма във ФУ и чрез него изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17.

(2) При промяна на търговския обект, в деня на настъпване на промяната, лицето по чл. 3 отразява на първа страница на книгата за дневните финансови отчети и в заглавната част на касовата бележка новия адрес на търговския обект и чрез фискалното устройство изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17.

Чл. 20. (1) Извеждане от експлоатация на ФУ и прекратяване на регистрация се извършва:

1. по инициатива на лицето по чл. 3, при което се демонтира фискалната памет;

2. при бракуване на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3, при което се демонтира фискалната памет и устройството не може да бъде използвано.

(2)За дата на извеждане от експлоатация се счита датата на получаване на потвърждение от НАП на изпратеното съобщение за дерегистрация съгласно приложение № 17. Устройството отпечатва това съобщение, като отпечатаният бон за успешната дерегистрация се съхранява в книгата за дневните финансови отчети на страницата за деня на настъпване на събитието.

(3) При техническа невъзможност за изпращане на съобщение поради повреда на ФУ за дата на извеждане от експлоатация се счита датата на издаване на протокол за демонтаж на фискалната памет.В този случай лицето по чл. 3 уведомява писмено в 3-дневен срок НАП, като прилага заверено от лицето по чл. 3 копие на протокола за демонтаж на фискалната памет.

Чл. 21. (1)  При загубване, повреждане или унищожаване на свидетелство за регистрация на ФУ лицето по чл. 3 е длъжно в срок до три работни дни от настъпване на събитието да уведоми писмено обслужващата сервизна фирма за издаване на ново свидетелство.(2) (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

(3)При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта на ФУ се издава дубликат от производителя или вносителя по искане на лицето по чл. 3. Върху паспорта се отбелязва, че е дубликат.(4) (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

Чл. 22. (1)Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:

1. препълване на фискалната памет;

2. смяна на собственика;

3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;

4. бракуване на ФУ;

5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;

6. грешка в блок на фискалната памет;

7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;

8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.

Преди демонтажа на фискалната памет от ФУ се изпраща съобщение за дерегистрация към НАП, съгласно приложение № 17.

(2) Сервизен техник на вписаната в свидетелството за регистрация на ФУ сервизна фирма извършва демонтаж на фискалната памет. При смяна на ФП задължително се извършва и смяна на КЛЕН.

(3) В присъствието на лицето по чл. 3 сервизният техник съставя в четири екземпляра протокол за демонтаж на фискалната памет съгласно приложение № 12, като отразява причината за демонтаж в протокола и в паспорта на ФУ.

(4) (5) (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

(6) Лицето по чл. 3 съхранява екземпляр от протокола за демонтаж на фискалната памет в книгата за дневните финансови отчети на страницата на датата на съставяне на протокола, а другите екземпляри в еднодневен срок от датата на получаването им се предават на сервизния техник.

(7) В срок 3 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет сервизният техник предава по един екземпляр на БИМ и на производителя или вносителя на ФУ, а демонтираният модул фискална памет предава на:

1. производителя или вносителя на ФУ, ако няма нарушаване на фабричната пломба на фискалната памет и/или външно въздействие върху модула; или

2. Българския институт по метрология при нарушена фабрична пломба и/или външно въздействие върху модула фискална памет, а на производителя или вносителя на ФУ предава приемо-предавателен протокол за предадения модул фискална памет, издаден от БИМ.

(8) След смяна на фискалната памет сервизният техник отразява в паспорта на ФУ и в досието по чл. 50, ал. 1 данните за новата фискална памет.

(9) Производителят или вносителят е длъжен да:

1. осигури нов модул фискална памет в срок до 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет; нов модул фискална памет не се осигурява при бракуване на ФУ;

2. разчете фискалната памет в 14-дневен срок от предаването й по реда на ал. 7, да попълни втората част на протокола и да го съхрани заедно с разчетените данни в 5-годишен срок от разчитането, като при поискване да представи протокола за демонтаж на фискалната памет на органите по приходите.

(10) Правото да разчита фискалната памет принадлежи само на производителя или вносителя и е непрехвърлимо.

(11) Въвеждането в експлоатация на ФУ след смяна на фискалната памет се извършва по реда на чл. 17. Въвеждането в експлоатация се извършва на датата на монтиране на новата фискална памет във ФУ, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 1, т. 1 или при смяна на собственика.

Чл. 23. (1) Националната агенция за приходите създава и поддържа база данни за ФУ.

(2) и Чл. 24. (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

 

Към върха

Чл. 25. (1) Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата:

1.  по чл. 3, ал. 1 – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането е по банков път се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1;

2. по чл. 3, ал. 2 – за всяко плащане, включително за платените по банков път чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1.

(2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането.

(3) Фискалната касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.

(4) Фискалната касова бележка се издава в един екземпляр за клиента. Копие на всяка отпечатана бележка се съхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН).

(5) Контролната лента се формира едновременно с издаване на бележката, но без да се отпечатва, като се съхранява на енергонезависим електронен носител при условията и по реда на тази наредба, уреждащи работа с КЛЕН.

(6) Фискалното устройство осигурява възможност в търговския обект да се отпечатва пълната информация от КЛЕН по начина и в последователността на отпечатване на боновата лента.

(7) Лицата по чл. 3 са задължени да поддържат показанията на часовника-календар на ФУ в съответствие с астрономическото време и да не допускат отклонения, по-големи от 2 часа.

Чл. 26. (1) Фискалната касова бележка трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение № 1 и да съдържа задължително следните реквизити:

1. наименование и адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3;

2. наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект – текст "БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ";

3. пореден номер на касовата бележка;

4. идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3;

5. идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;

6. име или номер на касиера;

7. наименование, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;

8. обща сума за плащане;

9. дата и час на издаване;

10.графично фискално лого съгласно приложение № 18 и текст "ФИСКАЛЕН БОН";

11. индивидуални номера на ФУ и фискалната памет;

12. номер касово място за лицата по чл. 6, работещи с контролна лента на електр.носител (КЛЕН);

13. номер на обекта при ЕСФП;

14.контролно число на документа.

(2) Всички регистрирани и натрупвани суми се изразяват в левове и стотинки.

Чл. 27. (1) Лицата по чл. 3, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл. 28, са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:

1. група "А" – за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;

2. група "Б" – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;

3. група "В" – за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;

4. група "Г" – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат със 7 % "9%"данък върху добавената стойност.

(2) Лицето по чл. 3 независимо дали е регистрирано или не по ЗДДС задължително регистрира всички продажби по данъчни групи съгласно ал. 1.

(3) Задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите:

1. отнасящи се към данъчна група А;

2. с фиксирани цени в нормативен акт;

3. представляващи горива, продавани чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход.

Чл. 28. При извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност небанковите финансови институции и обменните бюра са длъжни да регистрират всяка сделка по групи според вида й:

1. група "А" – за обмяна – продажба на чуждестранна валута, при която стойността на сделката е равна на получените от обменното бюро левове;

2. група "Б" – за обмяна на левове за чуждестранна валута – покупка, при която стойността на сделката е равна на получените от купувача левове.

Чл. 29. (1) Когато лицето по чл. 3 извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:

1. чрез ФУ на доверителя, или

2. чрез ФУ на лицето по чл. 3.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 продажбите се регистрират по общия ред.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.

(4) За продажби, извършвани от заложни къщи, по реда на ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителите да се регистрират в един департамент с обобщено наименование "ЗАЛОЖЕНА ВЕЩ".

(5) В случаите по ал. 1, т. 2 в дневния финансов отчет на лицето по чл. 3 се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето по чл. 3 сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители, като продажбите по ал. 4 се вписват на един ред.

Чл. 30. Лицето по чл. 3 задължително прикрепва фискалните касови бележки за количествата гориво, издадени във връзка с вътрешен оборот, проверки на ДАМТН, проби, обезвъздушаване и други служебни операции към регламентираните за тези събития документи. Тези документи са основание за намаляване на дневния оборот.

Чл. 31. (1) Корекция при връщане, рекламация на стока или при грешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция) се документира:

1. при използване на ФУ – чрез издаване на касова бележка от кочан или отпечатана по реда на чл. 35 на принтер, който не е или не влиза в състава на ФУ по смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 2; второто копие на отпечатана на принтер бележка се прошнурова и се оформя като кочан в последователността на издаването на копието;

2. при използване на ИАСУТД – чрез касова бележка с надпис "сторно".

(2) Документът по ал. 1, т. 1 съдържа реквизитите съгласно чл. 35, ал. 1 и надпис "СТОРНО", номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка, по повод на която се издава сторно документът, причината за сторно операцията и данни за клиента (идентификационен номер по чл. 84 ДОПК, наименование, седалище и адрес за кореспонденция), когато последният е едноличен търговец или юридическо лице.

(3) При извършване на покупка от или под наблюдението на орган на НАП (контролна покупка) лицето по чл. 3 връща сумата, когато предметът на покупката може да бъде използван за търговска продажба и неговата потребителна стойност не е намаляла или услугата не е консумирана изцяло или частично. При издадена фискална касова бележка лицето по чл. 3 извършва сторно операция по реда на ал. 1 и 2, като отбелязва номера и датата на съставения протокол за проверка.

(4) Не се допуска сторно операция при продажби на горива, натрупани през ЕСФП, и на стоки или услуги, които не са програмирани и регистрирани с наименованието си и с единична цена, ако такова програмиране се изисква, съгласно чл. 27, ал. 3.

(5) Сторно операция по време на ремонт на ФУ се извършва по реда на ал. 1, т. 1.

(6) Сторно операция за продажба, документирана с фактура по чл. 34 или чл. 58, ал. 2 се извършва чрез издаване на кредитно известие, на което освен задължителните реквизити по ЗДДС са отбелязани и индивидуалните номера на ФП и на ФУ, от което е издадена фактурата, по повод на която е съставен сторно документът.

Чл. 32. (1) При продажба по цена с отстъпка или надбавка регистрацията във ФУ се извършва по обявената цена, след което се извършва операция "процентна или стойностна отстъпка или надбавка".

(2) Когато по искане на клиента лицето по чл. 3 издава обща фактура за извършени покупки, документирани с отделни фискални касови бележки, към екземпляра на фактурата за клиента се прикрепват всички издадени фискални касови бележки за получените плащания по фактурата.

Чл. 33. (1) Извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми.

(2) За фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута.

Чл. 34. Фискалните касови бележки са и фактури по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.

Чл. 35. (1) Касова бележка от кочан, издавана в случаите, предвидени в тази наредба, се издава в два екземпляра, съдържа данните по чл. 26, ал. 1, т. 1 – 9 и подпис на касиера.

(2)Кочанът с касови бележки се прономерова и прошнурова от лицето по чл. 3. На първа страница в книгата по чл. 39, ал. 5 се посочват началният и крайният номер на касовите бележки в кочана. Не се допускат касови бележки с повтарящи се или липсващи номера.

Чл. 36. (1) Продажбите се документират с касови бележки от кочан в случаите на спиране на захранващото напрежение, извършване на експертиза на ФУ от БИМ или по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време.

(2)При повреда на ФУ, включително нулиране на оперативната памет ("НУЛИРАН RAM"), повреден КЛЕН или препълване на фискалната памет или на КЛЕН, лицето по чл. 3 е длъжно незабавно да повика сервизната фирма, с която има сключен договор за сервизно обслужване.

(3) За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба, на който предварително се изписва индивидуалният номер на устройството.

Чл. 37. При регистрирана от съответните органи кражба на ФУ регистрацията и отчитането на продажбите в обекта, където е извършена кражбата, се извършва с касови бележки от кочан за срок не по-дълъг от 7 дни.

Чл. 38. (1) В стационарен търговски обект лицето по чл. 3 е длъжно да постави на видно за клиента място до ФУ:

1. копие на актуално свидетелство за регистрация на ФУ;

2. съобщение, уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект, и телефон за контакт с ТД на НАП по местонахождение на търговския обект.

(2) Клиентът е длъжен да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект. Когато търговският обект се намира в общо помещение с други търговски обекти или на територията на пазар или тържище, за напускане на търговския обект се счита напускането на общото помещение, съответно пазара или тържището.

Към върха

Чл. 39. (1) Лицето по чл. 3 отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби.

(2) Данните от дневния финансов отчет с нулиране се записват в данъчния терминал (ДТ) на ФУ.При ЕСФП едновременно с това се записват данни от нивомерната измервателна система и броячите на колонките.

(3) Данъчният терминал служи за предаване на данните от ДТ към НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор.

(4) Лицето по чл. 3, ал. 2 вписва в книгата за дневните финансови отчети показанията на броячите или на друго средство за измерване преди пускане на всеки дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.

(5) (Лицето по чл. 3 съхранява отчетите по ал. 1 в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща страници за всеки календарен ден. На първа страница на книгата се отразяват данните на лицето по чл. 3, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект.

(6)  Дните, в които търговският обект не е работил, се вписват в книгата по ал. 5 с текст "неработен ден", удостоверено с подпис.

(7)  Дните, в които не са регистрирани продажби, подлежащи на регистрация, се вписват в книгата по ал. 5 с текст "няма регистрирана продажба" за съответната дата, удостоверено с подпис.

(8)  В случай на загубване, кражба, унищожаване на ФУ и/или на книгата лицето по чл. 3 е длъжно в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието да уведоми за това сервизната фирма и НАП по реда на ДОПК.

(9) При отпадане на връзката между нивомерната система и централното регистриращо устройство (ЦРУ) на ЕСФП данъчният терминал изпраща автоматично генерирано съобщение към НАП. В деня на отпадане на връзката лицето по чл. 3, ал. 2 отбелязва часа на събитието в книгата за дневните финансови отчети и незабавно уведомява сервизната фирма, поддържаща нивомерната система.

Чл. 39а.  (1) Лицата, извършващи продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги съгласно чл. 4, т. 3, водят книга (регистър) за дневните продажби на билети/удостоверителни знаци. Книгата (регистърът) съдържа брой на продадените билети, начален и краен номер на продадени билети по номинали и общ оборот за деня.

(2) Лицето по ал. 1 съхранява в търговския обект книгата (регистърът) по ал. 1 и копие от документ за получените ценни книжа, издаден по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

Чл. 40. (1)  Лицето по чл. 3 при работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината:

1. ремонт на ФУ – "ремонт";

2.спиране на захранващото напрежение за определен период – "спиране на напрежението", начален и краен час на периода;

3. кражба на ФУ – "кражба";

4. експертиза на ФУ от БИМ – "експертиза".

(2) При повреда на ФУ, водеща до нулиране на оперативната памет ("НУЛИРАН RAM"), ако след възстановяване работоспособността на ФУ данните в RAM не са възстановени, лицето по чл. 3 вписва на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 данните по ал. 1 и оборота, изчислен по КЛЕН от последния записан във фискалната памет дневен финансов отчет до настъпване на повредата.

(3) Времето, през което ФУ е било в ремонт, се доказва пред органите по приходите чрез вписаните от сервизната фирма данни за ремонта в паспорта на устройството и вписаните данни за ремонта в книгата за дневните финансови отчети от лицето по чл. 3.

(4) Ремонт без направено вписване в паспорта на ФУ от сервизния техник не се признава от органа по приходите, съответно лицето по чл. 3 се санкционира със санкцията за неизползване на ФУ за времето на ремонта.

Чл. 41. (1) В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 3 отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период.

(2) Отчетите по ал. 1 се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на всяко устройство на страницата за датата на последния ден от периода.

Към върха

Чл. 42. (1) Лицето по чл. 3 със стационарен търговски обект съхранява в търговския обект:

1. свидетелството за регистрация на ФУ;

2. паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;

3.КЛЕН–в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН,с изключение на случая по чл.14,ал. 3;

4. книгата за дневните финансови отчети за текущата година, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 3 и чл. 14, ал. 3. (2) (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

(3) Лицето по чл. 3 без стационарен търговски обект съхранява:

1. в търговския обект – свидетелството за регистрация на ФУ;

2. в търговския обект – паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;

3.  на адреса за кореспонденция – КЛЕН и книгите за дневните финансови отчети.

(4)  Лицето по чл. 3 е длъжно да съхранява отчетните документи, включително книгите за дневните финансови отчети и КЛЕН, в 5-годишен срок.

Чл. 43. Лицата по чл. 3 са длъжни при поискване от органа на НАП да предоставят необходимите ключове и/или кодове/пароли за пускане на отчетите.

Към върха

Чл. 44. Сервизно обслужване на тип ФУ се извършва от регистрирана в ДАМТН сервизна фирма, притежаваща удостоверение за регистрация на сервизната фирма, издадено по реда на чл. 45, ал. 4 за сервизно обслужване на същия тип ФУ.

Чл. 45. (1) Кандидатите за регистрация като сервизна фирма на ФУ трябва да са търговски дружества и да имат сключен договор за сервизно обслужване за съответния тип ФУ с производителя или вносителя.

(2) Лицата по ал. 1 подават заявление за регистрация съгласно приложение № 13, към което прилагат:

1. копие от сключения договор с фирмата производител или вносител за сервизно обслужване на посочените в договора типове ФУ;2. (отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., 29.06.2010 г.)

3. графично изображение на сервизната пломба;

4. списък на сервизните техници.

(3)Производителите/вносителите на ФУ се регистрират като сервизни фирми за произвежданите от тях ФУ, без да представят документа по ал. 2, т. 1.

(4)Председателят на ДАМТН или упълномощено от него лице издава удостоверение съгласно приложение № 14 за регистрация на сервизна фирма с вписани в него номера на свидетелствата за одобряване на тип ФУ, посочени в договора по ал. 2, т. 1, или мотивирано отказва, когато не са спазени изискванията по ал. 2.

(5) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор води публичен регистър на фирмите по чл. 44.

Чл. 46. Сервизната фирма уведомява писмено ДАМТН при промяна на вписаните в удостоверението за регистрация на сервизната фирма данни за сервизната фирма и/или в списъка на сервизните техници в 7-дневен срок от промяната.

Чл. 47. (1) При неспазване изискванията по чл. 45 или при системни закъснения при ремонта на фискалните устройства и фискалните памети, установени при контрола от БИМ, или по предложение на органите по приходите или на производителя/вносителя председателят на ДАМТН или упълномощено от него лице със заповед прекратява регистрацията на сервизна фирма. Заповедта подлежи на вписване в регистъра по чл. 45, ал. 5 и се уведомява сервизната фирма в 7-дневен срок от издаването й.

(2) Сервизна фирма, за която е издадена заповед по ал. 1, има право да кандидатства за издаване на удостоверение за сервизна фирма, ако е изтекла една година от издаване на заповедта.

(3) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор изпраща копие на заповедта в срок до 3 работни дни от издаването й на ЦУ на НАП.

(4) При прекратяване на дейността по инициатива на сервизната фирма ДАМТН уведомява ЦУ на НАП за това в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието.

Чл. 48. В случаите на прекратяване на регистрацията по чл. 47, ал. 1 или ал. 4 сервизната фирма е длъжна да уведоми за това обстоятелство в 14-дневен срок от издаване на заповедта лицата по чл. 3, с които има сключен договор за сервизно обслужване.

Чл. 49. (1) Сервизното обслужване по време на експлоатация на ФУ се извършва от регистрирана в ДАМТН сервизна фирма при сключен писмен договор с лицето по чл. 3. Допуска се отпечатване на предупредителен текст преди и след изтичане на срока на сервизния договор в дневния финансов отчет с нулиране.

(2) Не се допуска извършване на ремонт на ФУ от сервизна фирма, различна от посочената в договора.

(3) Сервизното обслужване по време на гаранционния срок е безплатно в рамките на поетите от производителя или вносителя гаранции.

(4) Изискването по ал. 1 не се отнася за сервизна фирма при обслужване на собствените ФУ, с които регистрира и отчита собствените продажби.

Чл. 50. (1) Всяка сервизна фирма води на отчет ФУ, като открива за всяко устройство сервизно досие, в което съхранява документите, получени или издадени във връзка с регистрацията и сервизното обслужване. Профилактичните проверки и/или ремонти се вписват в досието в таблична форма.

(2) Датата и часът на приемане за ремонт се вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 в момента на приемането.

(3) Датата и часът на завършване на ремонта, както и описание на дефекта се вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 при завършване на ремонта.

(4) Вписванията в паспорта се заверяват с подпис на сервизния техник и печат на сервизната фирма.

(5) След всеки ремонт ФУ задължително се пломбира.

(6) При приемане на ФУ за ремонт в сервизна фирма сервизният техник съставя протокол в два екземпляра, в който задължително посочва датата, часа и причината за приемане. В този случай паспортът придружава ФУ.

(7) Сервизните фирми са длъжни да съхраняват досиетата на ФУ, за които договорите за сервизно обслужване са прекратени, в 5-годишен срок от датата на прекратяването.

Чл. 51. (1)  Всяка сервизна фирма е длъжна да подава ежемесечно до 15-о число в НАП данни за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на универсален квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП.

(2) (3) (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 52. (1) Срокът за ремонт на ФУ, с изключение на смяна на ФП по чл. 22, е не повече от 2 работни дни на територията на градовете и не повече от 4 работни дни на територията на селата от момента на повредата, съответно от уведомяването на сервиза.

(2) Срокът за ремонт при повреда на фискална памет е не повече от 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет от сервизния техник на производителя/вносителя по реда и в сроковете по чл. 22, ал. 9.

(3) Срокът за ремонт при повреда на сонда или на нивомерна система е не повече от 45 дни от настъпване на повредата. Датата и часът на началото и края на ремонта се вписват в паспорта на ЕСФП. При повторна повреда на една и съща сонда или нивомерна система в рамките на една календарна година срокът за ремонт е не повече от 20 дни.

Към върха

Чл. 53. (1) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което отговаря едновременно на следните условия:

1. регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена за съответния търговски обект ИАСУТД;

2.  има реализирана дистанционна връзка с НАП за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 на търговския обект, за който е одобрена системата;

3. реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 5 000 000 евро.

(2) Лицата по чл. 6 са длъжни да монтират и използват ИАСУТД от одобрен тип от датата на започване на дейността на обекта.

(3)  Не се допуска регистрирането на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 6 без функционираща ИАСУТД и без изградена и функционираща дистанционна връзка на ИАСУТД с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.

Чл. 54. (1) Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност от одобрен тип е система, която има издадено свидетелство за одобрен тип за обекта съгласно приложение № 5, в който е изпитана, вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9.

(2) Право да използва ИАСУТД за всеки отделен обект има лице по чл. 6, което:

1. за съответния обект притежава издадено от БИМ свидетелство за съответствие на системата с изискванията по тази наредба;

2. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) има писмено потвърждение от НАП за изпълнение на условието по чл. 53, ал. 1, т. 2.

(3) При неизпълнение на някое от условията по чл. 53, ал. 1 или при установено нарушение на наредбата с влязъл в сила акт правото по ал. 2 се отнема със заповед на председателя на БИМ, издадена по реда на чл. 13.

Чл. 55. Интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност трябва да отговаря на техническите и функционалните изисквания съгласно чл. 8, ал. 1.

Чл. 56. (1) За одобряване на ИАСУТД лицата по чл. 6 предоставят в БИМ писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3, придружена от следните документи на български език:

1. пълно техническо и функционално описание на системата;

2. документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3, издаден от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган;3. (отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г.)

(2) В централното управление на НАП лицата предоставят:

1. пълно техническо и функционално описание на системата;

2. документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3, издаден от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган.

(3) Изпитването на ИАСУТД се извършва в реални условия на обекта, на мястото за експлоатация на системата, като се следи за осъществяване на пълен контрол върху движението на стоките и изпълнението на изискването за ежедневно автоматично предаване на данни при дневното приключване към НАП по реализираната дистанционна връзка.

(4) Одобряването на ИАСУТД за съответния обект и издаването на свидетелство за съответствие съгласно приложение № 5 и вписването му в регистъра по чл. 10, ал. 9 или издаването на мотивиран отказ се извършва по реда на чл. 10.

Чл. 57. (1) Лицата по чл. 6 регистрират продажба и издават документ от ИАСУТД в съответствие с изискванията и по реда на глава четвърта.

(2) (3) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., )

Чл. 58. (1) Документите за регистрирани продажби, издадени от ИАСУТД, имат надпис "СИСТЕМЕН БОН".

(2) Системни бонове за регистрирани продажби, издадени от ИАСУТД, са и фактури по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.

Чл. 58а. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2009 г.,в сила от 29.09.2009 г., отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г. )

Към върха

Чл. 60. Контролът за спазване на наредбата се осъществява от органите на НАП и БИМ.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "разносна търговия" е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка; за разносна търговия се счита и продажбата на вестници и списания за обекти, специализирани само за вестници и списания;

2. "касова бележка от кочан" е хартиен документ от прономерован и прошнурован от лице по чл. 3 кочан с касови бележки, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, издавана в случаите, предвидени в тази наредба

3. "високопланински населени места" са населени места над 1000 метра надморска височина;

4. "труднодостъпни населени места" са населени места с труднопроходими пътища и без регулярен транспорт;

5. "течни горива" са всички видове горива, продавани чрез средства за измерване на разход;

6. "контролна покупка" е тази, която се извършва от или под контрола и наблюдението на органите на НАП и се документира с протокол за проверка; чрез контролната покупка се констатира спазването от лицата по чл. 3 изискванията по тази наредба за регистриране на продажби на стоки или услуги с изискуемия документ за конкретния случай;

7. "лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводители; данъчни консултанти; одитори; адвокати, нотариуси и други юридически консултанти; представители по индустриална собственост; оценители на движимо и недвижимо имущество и на цели предприятия; преводачи; инженери и технически ръководители; архитекти; дейци на културата, образованието, изкуството и науката, включително изобретатели; вещи лица и други лица, осъществяващи за своя сметка професионална дейност;

8. "Международни мероприятия с краткотраен характер" са мероприятия с международно участие с продължителност до 14 дни, като например панаири, изложби, изложения и други подобни;

9.  "Мероприятия с развлекателен характер" са концерти, постановки, прожекции, спортни състезания и мероприятия, циркови спектакли и други с подобен характер.

§ 2. За целите на тази наредба компетентната ТД на НАП е тази по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 4 от 1999 г. ).

§ 4. Одобряване на типа на ФУ, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.

§ 5. (1) Лицата по чл. 3 могат да продължат да използват одобрените по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, като се прилага съответно чл. 12 за промени във функционалните изисквания към ФУ, настъпили след обнародване на тази наредба.

(2) Ако към датата на обнародването на тази наредба и към датата на влизане в сила на ЗДДС лицата, извършващи продажби, които се регистрират в данъчната група по чл. 27, ал. 1, т. 4 и не разполагат с въведено в експлоатация ФУ, което позволява отчитане на продажбите в четирите данъчни групи, те отчитат продажбите си с касова бележка от кочан по чл. 35 за срок от един месец от обнародването на тази наредба. След изтичането на този срок продажбите се отчитат чрез ФУ, което позволява отчитане в четирите данъчни групи по чл. 27, ал. 1.

(3) Лицата по чл. 6 са длъжни да използват ИАСУТД, която позволява отчитането на продажби в четирите данъчни групи по чл. 27, ал. 1 от деня на влизането в сила на ЗДДС (ДВ, бр. 63 от 2006 г.).

(4) След 1 януари 2007 г. фактурите, издадени от одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ запазват поредността на номерацията си независимо от § 14 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.(5) (Нова – ДВ,бр.7от2007 г.,в сила от 01.01.2007 г.) До 30.09.2007 г.:

1. производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл;

2. лицата по чл. 3 могат да въвеждат в експлоатация типове ФУ, одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл.

(6)"Български пощи" – ЕАД, за продажбите, по които плащанията не се извършват по банков път, следва да приведе дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31.03.2007 г.

§ 6. Свидетелствата за регистрация на фискални устройства, издадени до влизане в сила на тази наредба, са валидни до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.

§ 7. С влизане в сила на § 10 от Закона за търговския регистър навсякъде в наредбата "код по БУЛСТАТ" се заменя с "единен идентификационен код (ЕИК)".

§ 8. В чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността т.2 се изменя така:"2. установено на територията на страната минимум от две години;".

§ 9. В чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-11 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността (ДВ, бр. 75 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:"2. установено на територията на страната минимум от две години;".

§ 10. В чл. 9, ал. 1 от Наредба № Н-12 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Общността (ДВ, бр. 75 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:

"2. установено на територията на страната минимум от две години;".

§ 11.Наредбата се издава на основание чл. 118, ал. 2 и 4 от ЗДДС и чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на влизането в сила на Закона за данък върху добавената стойност.

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

§ 17. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 2 и 7, които влизат в сила от 1 октомври 2009 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

§ 45. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. В раздел V се правят следните изменения и допълнения:

а) навсякъде в образците на боновете:

аа) думата "БУЛСТАТ" се заменя с ЕИК;

бб) в края на всеки бон се отпечатва контролно число по SHA-1 алгоритъм;

вв) думата "ЕКЛ" се заменя с КЛЕН;

гг) думите "ИЗТРИТА ЕКЛ" се заменят с "ПОВРЕДЕН КЛЕН";

дд) пред думите "ФИСКАЛЕН БОН" се добавя графично фискално лого съгласно прилож.№ 18;

§ 57. Навсякъде в наредбата и приложенията, с изключение на образците на боновете, думите "код по БУЛСТАТ", "кодът по БУЛСТАТ", "ЕИК по БУЛСТАТ", "единен идентификационен код по БУЛСТАТ", "идентификационен код по БУЛСТАТ" се заменят с "идентификационен номер по чл. 84 ДОПК".

§ 58. Навсякъде в наредбата и приложенията, с изключение на чл. 38, ал. 1, т. 2 и приложение № 15, т. 1, ред 5, думите "компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП)", "компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите", "компетентната ТД на НАП", "ТД на НАП" се заменят с "НАП".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

§ 59. (1) Лицата по чл. 3 предвиждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в следните срокове:

1. Лицата, задължени да използват ЕСФП – в срок до 31 декември 2010 г.;

2. Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1 – в срок до 30 септември 2011 г.;

3. Всички други лица по чл. 3, непопадащи в т. 1 или 2 – в срок до 31 март 2012 г.

(2) До въвеждането в експлоатация на ФУ, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея, лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.

(3) При постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилния оператор поради липса на покритие лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация, до осигуряване на покритие.

(4) След срока по ал. 1 се допуска използване на одобрените до влизане в сила на тази наредба ФУ, след доработка в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП, преминали одобрение по реда на глава втора. Доработката на ФУ и инсталиране на данъчния терминал се извършва от производителя или от упълномощена от производителя сервизна фирма.

(5) В случаите на ал. 4 не е задължително използването на КЛЕН. По отношение на изискванията към контролната лента се прилага досегашният ред.

(6) Фискални устройства, попадащи в ал. 4, се допуска да се използват до изтичане на срока по чл. 12, ал. 1. Член 12, ал. 2 не се прилага.

§ 60. Одобряване на типа на ФУ, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.

§ 61. Свидетелство за регистрация на фискални устройства, издадено до влизане в сила на тази наредба, е валидно до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.

§62.(1)В срок до 31.12.2010 г. включително производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават типове ФУ, одобрени преди влизане в сила на тази наредба.

(2) В сроковете по § 59, ал. 1 лицата по същата разпоредба могат да въвеждат в експлоатация и типове ФУ, одобрени преди влизане в сила на тази наредба.

§ 63. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на § 11 и 37, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1    Функционални изисквания

I. Общи функционални изисквания към фискалните устройства

1. Да имат разработен фърмуер, изпълняващ стандартни касови функции за регистриране на търговски операции при продажба на стоки и услуги, управление на печата и управление на записа на данни във фискалната памет (ФП)и КЛЕН според изискванията на наредбата. Този фърмуер да бъде изграден като самостоятелен модул, записан на енергонезависим носител за еднократен запис, осигуряващ невъзможност за корекция и/ или изтриване на фърмуера.

2. Да осигуряват отчитане на реализираните обороти дневно, месечно и годишно в съответствие със Закона за счетоводството и общо и по данъчни групи според вида на продажбите съгласно ЗДДС.

3. Да осигуряват надеждна защита на информацията, съхранявана във ФП, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни.

4. Да осигуряват възможност за пряк достъп на органите по приходите чрез клавиатура и печат до информацията във ФП.

5. Наличие на контролен тест за проверка на изправността на ФП и свързаните с нея функции на фискалното устройство и индикация на контролната сума на фърмуера.

6. Всяка прекъсната операция при отпадане на захранването да продължава автоматично след възстановяване на захранващото напрежение. При отпадане на захранването по време на печат да се отпечатва ред "спад напрежение" и да се повтаря печатът на прекъснатия ред.

7. Да осигурява възможност за работа с цели или дробни (от вида 0,00) числа за цени и стойности при регистриране на продажбите.

8. Фискалното устройство трябва да има възможност за автоматично отпечатване на наименованието, цената и буквата на съответната данъчна група за минимум 100 вида артикули (стоки и услуги), предварително въведени в оперативната памет. При продажба на стоки и услуги със свободно въвеждане на цени (непрограмирани) продажбата се причислява автоматично към данъчна група. Свободен текст в рамките на фискална касова бележка се маркира със знак "#" на първата и последната позиция на реда.

9. Не се разрешава извършването на "Сторно" операция след приключване сметката на клиента. Това изискване следва да се доказва от всеки тип фискално устройство, подложен на изпитвания за съответствие с тази наредба.

10. При корекция на текущата дата фискалното устройство трябва да контролира коректността на въведената дата, която не може да бъде по-ранна от датата на запис на последния блок във фискалната памет или датата на въвеждане в експлоатация. При опит за въвеждане на по-ранна дата фискалното устройство да се блокира до въвеждане на правилна дата. При въвеждане на дата, която се отличава с повече от един ден напред, фискалното устройство да е осигурено против случайна грешка при въвеждането.

11. Всички броячи във фискалните устройства, с изключение на брояча на документите по чл. 34, започват да броят от "1″ до запълване на разрядността си с "9″, след което преминават към "1″. Да има възможност за брояча на документите по чл. 34 да се задава диапазон на броене. Освен първоначално въвеждане такъв диапазон да може да се задава след настъпване на събитие "НУЛИРАН RAM" и при изчерпване на диапазона. Документите по чл. 34 да имат десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски номера, издадени по реда на чл. 78 от правилника за прилагане на ЗДДС.

12.При поставяне на нов носител КЛЕН да се извършва инициализация на носителя, която еднозначно идентифицира устройство, на което е инсталиран КЛЕН.

13.Блокировка на работа на ФУ до получаване на положителен отговор за регистрация на ФУ в НАП.

II. Изисквания към фискалната памет

1. Фискалното устройство трябва да съдържа конструктивно отделен модул ФП, пломбиран като възел и към конструкцията на фискалното устройство. Този модул трябва да осигурява енергонезависимо съхранение на записаната в него информация за период на регистрация не по-малък от 3 години. Производителят/вносителят е длъжен да осигури технически и/или програмни средства за извеждане на информацията, записана в този модул.

2. Обемът на ФП трябва да осигурява запис на не по-малко от 1000 отделни отчета.

3. Фискалното устройство трябва да осигурява отпечатване в дневния финансов отчет предупредително съобщение за броя на оставащите отчети, които могат да се запишат във фискалната памет, когато броят им стане по-малък от 50.

4. Въвеждането на фискалното устройство в експлоатация трябва да става само след запис във ФП на следната задължителна информация:

а) идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3 (13 символа);

б) индивидуалния номер на фискалната памет (8 разряда);

в)индивидуалния номер на фискалното устройство (2 букви, идентифициращи производителя, и 6 разряда);

г) дата, час и минута на въвеждане в експлоатация.

В процеса на експлоатация смяната на тази информация трябва да е невъзможна.

5. Индивидуалният номер на фискалното устройство и индивидуалният номер на ФП се записват във ФП от производителя/вносителя на специализирана апаратура.

6. За случаите на ЕСФП за отчитане на продажби на течни горива, когато ЕСФП включва повече от едно устройство с ФП, всяко устройство има различни индивидуални номера на ФУ и ФП;

7. Фискалната памет трябва да съхранява следната задължителна информация, свързана с дневния отчет:

а) номер на отчета (ХХХХ – 4 разряда);

б) дата на отчета (XX XX XX – 6 разряда), във формат ден, месец, година;

в) стойностите на оборотите от продажбите за стоки за деня за не по-малко от:

- 8 данъчни групи (ХХХХХХ.ХХ – 8 разряда) – за ЕКАФП и ФПр;

- 8 данъчни групи (ХХХХХХХ.ХХ – 9 разряда) – за ЕСФП;

г) стойност на общия оборот от продажбите за деня, както следва:

- за ЕКАФП и ФПр – 8 разряда (ХХХХХХ.ХХ);

- за ЕСФП – 9 разряда (ХХХХХХХ.ХХ);

при достигане на максималната разрядност фискалното устройство да се блокира до пускане на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП;

д)  номер на последния издаден документ за деня;

е)  поредния номер на КЛЕН;

8. Фискалната памет трябва да съхранява информация, позволяваща отчитане на даден период, със следната задължителна информация за отчета:

а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация;

б) номерата на отчетите за зададения период;

в) датите на отчетите за периода;

г) стойността на оборота от продажбите за всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата), както следва:

- за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (ХХХХХХХХХХ.XX);

- за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX);

д) стойността на общия оборот от продажбите за периода, както следва:

- за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (ХХХХХХХХХХ.ХХ);

- за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX);

е) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет;

ж) съобщения за аварийни изтривания на ЕКЛ;

з) стойностите на данъчните ставки;

и) вида на цени и стойности (цели или дробни числа);

к) номер на последния отпечатан документ за периода;

л) поредните номера на първата и последната отпечатана КЛЕН за периода.

9. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на дневния оборот, след възстановяване на работоспособността във ФП автоматично да се записва информация за дата, час и минута на възстановяването и брояч на събитието. При периодичен отчет на ФП за това събитие трябва да се отпечатва "НУЛИРАН RAM" брояч ХХХХ, дата, час, минута.

10. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на КЛЕН, във фискалната памет автоматично да се записва информация за дата, час и минута, и брояч на събитието. При периодичен отчет на ФП за това събитие да се отпечатва "ИЗТРИТА КЛЕН брояч ХХХХ, дата, час и минута".

11. Записът на всяка информация във ФП трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство.

12.Записът на всяка информация в нея КЛЕН трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение с оперативната памет за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство.

III. Изисквания за изобразяване и отпечатване на информацията при работа с фискално устройство

1.Фискалното устройство трябва да има буквено-цифрово печатащо устройство с бонова лента за осигуряване на яснота при работа и контрол на информацията във ФП. Копие на всеки издаден документ се съхранява в КЛЕН след неговото отпечатване.2. (отм.)

3. Всеки документ, издаван от фискалното устройство, трябва да има:

а) (заглавна част, включваща: име, адрес и идентификационен номер по чл. 84 ДОПК и идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица, реализиращо продажбата, име и адрес на търговския обект;

б) в края се отпечатва: контролно число съгласно раздел IIIа, т. 4 и 5, пореден номер на документа (брояч – но не по-малко от ХХХХ – 4 разряда), дата, час и минута на издаване, индивидуален номер на фискалното устройство и индивидуален номер на ФП; до въвеждане в експлоатация на фискалното устройство на всеки документ да се отпечатва съобщение "НЕФИСКАЛЕН БОН". След въвеждане в експлоатация върху клиентските касови бележки, отчетите на ФП и дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП да се отпечатва съобщение "ФИСКАЛЕН БОН" и фискално лого, а на останалите документи да се отпечатва съобщение "СЛУЖЕБЕН БОН;

в) в случай на необходимост е допустимо издаването на не повече от един дубликат за всяка касова бележка, означен с надпис "ДУБЛИКАТ", отпечатан на отделен ред с букви с двойна широчина; издаденият дублиращ бон е служебен бон.

4. Фискалната касова бележка, издавана на клиента, трябва да съдържа реквизитите по чл. 26, ал. 1.

5. Дневният финансов отчет с нулиране и запис във ФП трябва да включва:

а) брояч и стойност на направените отстъпки;

б) брояч и стойност на направените надбавки;

в) брояч и стойност на извършените корекции;

г) брояч и стойност на служебно изведени суми;

д) брояч и стойност на служебно въведени суми;

е) сумите по различните видове плащания;

ж) последователен номер, под който ще бъде записан отчетът във ФП;

з) стойностите на оборотите от продажбите за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка данъчна група;

и) стойност на общия оборот от продажбите за деня;

й) общите стойности на оборотите по данъчни групи и общия оборот, натрупани от началото на фискалната памет до последния записан блок;

к) поредният номер на КЛЕН за деня;

л) номера на последния издаден документ за деня;

м) натрупванията за всеки вид течно гориво поотделно (цена, продадено количество, стойност и данъчна група) само за отчетите, издавани от ЕСФП.

н) графично фискално лого съгласно приложение № 18 и текст "ФИСКАЛЕН БОН;

o) общо контролно число на информацията в КЛЕН за деня, включително този отчет;

п) за ЕСФП тип 31 – данни от нивомерната система за доставка и за налични количества и данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход;

6. Всеки отчет на ФП трябва да включва:

а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация и съобщение "въведена в експлоатация";

б) началния и крайния номер на отчета в границите на периода;

в) началната и крайната дата на отчета за периода;

г) данъчните ставки за всяка данъчна група;

д) стойността на оборота от продажби по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);

е) стойността на данъчните отчисления по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);

ж) стойността на общия оборот от продажбите за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);

з) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет и КЛЕН, ако е имало такива в отчетния период;

и) съобщение за смяна на вида цени и стойности (цели или дробни числа), ако е имало такава промяна в отчетния период;

й) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) поредните номера на първата и последната отпечатани записани КЛЕН за периода;

к) номер на последния издаден документ за периода, ако се работи с ЕКЛ.

7. Възможност за отпечатване в детайлен или съкратен вид на периодичен отчет на ФП по дата или по номер блок. Детайлният отчет да включва печат на данни за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет да се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им.

IIIa.  Контролна лента на електронен носител (КЛЕН)

1. Процедура по инициализация на КЛЕН:

а) контролната лента на електронен носител се активира от момента на въвеждане в експлоатация на ФУ от сервизен техник на вписаната в паспорта сервизна фирма; при въвеждане в експлоатация се отпечатва бон с текст "въвеждане в експлоатация" и "КЛЕН №: ХХХХ" и атрибутите съгласно чл. 26, ал. 1 с изключение на точки 7 и 8; този бон се съхранява в паспорта на ФУ книгата за дневните финансови отчети на първа страница;

б) активирането на КЛЕН след смяна на КЛЕН се извършва по същия ред; активирането на КЛЕН се извършва на датата на монтиране на новата КЛЕН, при което сменената КЛЕН се дезактивира автоматично;

в) при смяна на КЛЕН се отпечатва бон с текст "нова КЛЕН №:" и се съхранява в паспорта на ФУ книгата за дневни финансови отчети на съответната дата;

г) техникът е длъжен да отрази събитието в паспорта и в досието на ФУ.

2. Изисквания към КЛЕН:

а) носителят на КЛЕН, реализиран като енергонезависима памет, която не позволява извършване на корекция или изтриване на записи, като например EPROM, EEPROM, флаш ЕЕPROM,SD карта, да съхранява информация за не по-малко от 150 000 отделни печатни реда; фискалното устройство да не позволява извършване на корекция или изтриване на записи в КЛЕН;

б) да съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната информация на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на отчетите на фискалната памет и разпечатки на КЛЕН;

в) да осигурява надеждна хардуерна и фърмуерна защита на информацията, съхранявана в КЛЕН, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни;

г) да осигурява възможност за отпечатване на всеки буфериран в КЛЕН документ по реда на неговото издаване за зададен период от време.Фискален бон, разпечатан от КЛЕН, носи надпис "ФИСКАЛЕН БОН – КОПИЕ. 

3. При невъзможност за запис на документ в КЛЕН работата на ФУ се блокира, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН и на отчети на фискалната памет.

4. При създаването на всеки документ се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, специално контролно число на всяка отделна бележка. Това число се записва и отпечатва в края на документа.

5. При стартиране на дневен финансов отчет с нулиране се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, общо контролно число на информацията в КЛЕН за деня, включително този отчет. Това число се отпечатва в края на дневния отчет.

6. При създаването на контролно число по SHA-1 в края на дневния отчет то да се записва в служебна област на ФП. По това число може да се извършва верификация на записана вече на същото устройство КЛЕН чрез сравняване на контролните числа от дневните отчети в КЛЕН и записаните в служебната област на ФП.

7. Носителите на КЛЕН следва да имат поредна номерация, като номерът на текущата КЛЕН се отпечатва в дневния финансов отчет.

8. При демонтаж на КЛЕН върху него се поставя етикет с номера и датите на първия и последния запомнен върху тази КЛЕН документи.

9. При опит за работа с КЛЕН, различна от последната инициализирана (активирана) за това работно място, се блокира записът на данни в КЛЕН. В този случай е допустимо инициализация на нова КЛЕН и извършване на справки от други КЛЕН, формирани на същия тип устройства.

10. Електронните носители на КЛЕН се съхраняват по реда и в сроковете, определени в чл. 42.

11. При повреда на устройството, която не позволява разчитане на КЛЕН, разчитането се извършва на друго устройство от същия тип или от сервизната организация по чл. 49, ал. 1, обслужваща ФУ.

12. При препълване на КЛЕН работата на ФУ се блокира до извършване на смяна на носителя на КЛЕН.

13. При оставащи по-малко от 30000 свободни реда в КЛЕН в края на всеки дневен финансов отчет да се появява съобщение "НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН", което е индикация, че се налага смяна на КЛЕН.

14. При оставащи по-малко от 500 свободни реда в КЛЕН да не се допуска стартирането на нова фискална касова бележка, а в стартирана касова бележка да се забранява регистриране на продажби. След приключване на бележката автоматично се пуска дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет. Работата на ФУ се блокира до смяна на КЛЕН.

15. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на оперативната памет, в КЛЕН автоматично да се записва информация за дата, час, минута и брояч на събитието. При печат на КЛЕН за това събитие да се отпечатва "НУЛИРАН RAM", брояч ХХХХ, дата, час и минута".

16. При неуспешно прехвърляне на данни към КЛЕН процедурата по прехвърляне се повтаря до успешен запис в КЛЕН, освен ако има повреда. След като повредата бъде отстранена, процедурата по трансфера да бъде повторена, докато трансферът приключи успешно със запис в КЛЕН. Ако повредата е на КЛЕН и не може да бъде отстранена, се поставя нов КЛЕН и във ФП се записва съобщение "ПОВРЕДЕН КЛЕН", дата, час и минута.

17. Примерна структура на КЛЕН

пореден № на КЛЕН -хххх;

Пореден № на контролна лента за първи ден (отговаря на номер блок във ФП за деня);

- Отпечатани документи за първи ден:

Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за първи ден

Пореден № на контролна лента за последен ден на КЛЕН (отговаря на номер блок във ФП за деня);

- Отпечатани документи за последен ден на КЛЕН:

Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за последен ден на КЛЕН

IIIб. Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни;

1. Дистанционна връзка

а) дистанционната връзка между ФУ и НАП се осъществява чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа; лицето по чл. 3 избира мобилният оператор, посредством който да му бъде предоставена услугата;

б) мобилен оператор по буква "а" осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП посредством наземна оптична линия; операторът осигурява и резервна алтернативна свързаност, която се използва в случай на техническа неизправност на връзката по наземната линия; мобилният оператор е задължен да предава на НАП ежедневно информация за IMSI и MSISDN и статус на data SIM карти по електронен път;

в) фискалните устройства са снабдени с data SIM карти, чрез които получават задачи чрез SMS-и и изграждат IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП; допуска се ИАСУТД да върне отговор на задачата по изграден от лицето по чл. 6 VPN канал;

г) НАП изпраща SMS-и към фискалните устройства през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори;

д) след отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор; резултатът от теста да се индицира; при констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира;

е) фискалните устройства подават по установената дистанционна връзка:

• данни за вписване на устройството при въвеждане в експлоатация;

• данни за промяна на регистрационни данни;

• дневен отчет с нулиране на ФУ за всеки ден на определен от НАП период; първоначално зададеният период от време е 30 дни за ЕКАФП и ФПр, а за ЕСФП – ежедневно;

• дневните отчети без нулиране на ФУ с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време;

• данни за отписване на ФУ (дерегистрация).

ЕСФП тип 31 за продажби на течни горива подава и:

• данни за регистрация на средствата за измерване: нивомерната измервателна система, резервоарите, конфигурация на пистолетите на колонките (въведени ръчно през ЕСФП);

• данни за промяна на регистрационните данни на средствата за измерване на ЕСФП;

• данни от нивомерната система за доставка на горива, коригирани с продадените количества по време на доставката, и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);

• данни за доставени количества горива по документ, въведени ръчно през ЕСФП;

• данни за продадени количества горива от сумарните броячи на колонките (автоматично от електронните броячи или ръчно от механичните броячи);

• автоматично подаване на данни за нарушаване и възстановяване на комуникация с колонка и/или нивомерна система;

ж) форматът на данните и комуникационния протокол са съгласно приложение № 17;

з) не се допуска коригиране на вече подадени данни;

и) сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращане на данните се прекратява IP сесията с НАП, посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор; след 5 минути данните се изпращат повторно; ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа.

к) запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП;

2. Данъчен терминал(ДТ):

а) данъчният терминал е задължителна съставна част от ФУ, която служи за осъществяване на дистанционна връзка с НАП; допуска се ДТ да не е конструктивно вграден във ФУ; в този случай модулът ДТ се пломбира самостоятелно;

б) след приключване на всяка касова бележка се проверява връзката на ДТ с ФУ и съответствието на SIM картата и индивидуалните номера на ФУ и ФП с подадените номера при регистрация или промяна съгласно раздел IIIб, т. 1, буква "е"; при несъответствие на номерата, отсъствие, повреда на ДТ или прекъсване на връзката му с устройството работата на последното се блокира;

в) данъчният терминал е модул, който съдържа задължително: процесор, енергонезависима памет за съхранение на трансферираните данни, GPRS модем; обемът на енергонезависимата памет да е не по-малко от 1000 дневни финансови отчета с нулиране; данъчният терминал работи с времето на часовник-календара на ФУ;

г) смяна на SIM картата в данъчния терминал е допустима само при изпращане на съобщение за промяна на обстоятелства към НАП съгласно приложение №17. Устройството не трябва да може да работи преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна.

3. Видове данни за определяне на наличните и продадените количества горива, предавани от ЕСФП по установената дистанционна връзка:

а) данни от нивомерната система за доставка на горива и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);

б) данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход (автоматично от електронните броячи или ръчно въведени от ЕСФП показания на механичните броячи при липса на електронни броячи);

в) данни за доставени количества горива по документ за доставка при приключване на доставката.

IV. Специфични функционални изисквания към фискалните устройства

Електронните системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива трябва да осигуряват:

а) автоматично подаване на достоверна информация към централно регистриращо устройство с ФП от измервателни средства за разход на течни горива за реализирания оборот от продажби на течните горива и от нивомерната система;

б) при нарушена връзка в системата за документирано време ЕСФП да се блокира или да има възможност за въвеждане чрез клавиатурата на централното регистриращо устройство на необходимата информация за всяка реализирана продажба.

V.  Задължителна форма и клавишна последователност

Фискалните устройства да отговарят на изискването за задължителна форма, клавишна последователност и минимална информация, съдържаща се във фискалните бонове, съгласно следните образци:

а) стандартна клиентска фискална касова бележка

Приложение № 2 към чл. 8,ал.1,т.2 Технически изисквания към фискалните устройства

I. Общи технически изисквания

1. Фискалните устройства трябва да имат енергонезависима ФП.

2. Фискалните устройства трябва да са предназначени за работа при денонощен режим.

3. Фискалните устройства трябва да имат часовник календар, запазващ работоспособност най-малко 1500 часа без външно захранване.

4. Фискалните устройства да имат буквено-цифрово печатащо устройство. При липса на хартиена лента фискалното устройство да се блокира.

5. Фискалните устройства да имат индикации за оператора и клиента с минимум 8 десетични разряда.

6. Фискалните устройства трябва да осигуряват минимум 100 натрупващи регистри за запис на артикули, включително за видовете течни горива, програмирани с име, цена и принадлежност към данъчна група. При отчет на артикули да се отпечатва буквата на данъчната група, към която е програмиран артикулът.

7. Фискалните устройства да са работоспособни в температурния диапазон от 0 – 45°С. ЕКАФП, предназначени за работа на открито, да са работоспособни в температурния диапазон от минус 15 до плюс 45 °С.

8. Фискалната памет трябва да бъде монтирана в отделен модул с плътни непрозрачни стени, маркиран трайно с индивидуален номер и с осигурена възможност за надеждно пломбиране, като възел и към общата конструкция на фискалното устройство (за ЕСФП към конструкцията на централното регистриращо устройство). Монтажът на модула на ФП трябва да осигурява проверката на индивидуалния му номер без нарушаване на пломбите на модула ФП.

9. Фискалното устройство трябва да осигурява самостоятелни натрупващи регистри за департаменти и данъчни групи. При отчет на департаменти и асортименти да се отпечатва буквата на данъчната група, към която са програмирани департаментите и асортиментите.

10. Вътрешните натрупващи регистри с минимум 9 десетични разряда за ЕСФП и минимум 8 десетични разряда за всички други видове фискални устройства.

11. Конструкцията на корпуса на фискалното устройство трябва да позволява пломбиране, гарантиращо достъпа само на сервизния техник до всички възли, неизискващи текуща поддръжка.

12. Пломбата на фискалното устройство да бъде поставена на видно място, позволяващо лесен визуален контрол. Пломбите на ФП трябва да бъдат поставени на такова място вътре в конструкцията на корпуса на фискалното устройство, осигуряващо възможност за визуален контрол за неразрушаване.

13.Техническите изисквания към фискалните устройства за електромагнитна съвместимост и електробезопасност се определят в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 203 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.), и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.). Техническите изисквания за радиосмущения, акустичен шум и вибрации се определят съгласно стандартите за този клас устройства, като съответствието с тези изисквания се удостоверява с документ, издаден от акредитиран орган за контрол.

II. Специфични технически изисквания към компютърни ЕКАФП

1. Персонален компютър, изпълняващ функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия:

а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на тази наредба;

б) да има разработен софтуер, изпълняващ стандартни касови функции, осигуряващ запис във фискалната памет (ФП) и управление на буквено-цифрово печатащо устройство, съгласно изискванията на тази наредба; записът на софтуера да се реализира върху енергийно независима полупроводникова памет, осигуряваща невъзможност за корекция или изтриване; софтуерът, фискалната памет, схемата за управление на печатащия механизъм да бъдат обединени в самостоятелен конструктивен модул, който да подлежи на пломбиране;

в)при наличие на периферно устройство – носител на данни, да е осигурена забрана за запис на данни от това устройство на твърдия диск;

г) по всички останали функционални и технически изисквания да отговаря на тази наредба.

2. Одобряването на персонален компютър с функции на касов апарат става по реда, посочен в тази наредба.

3. Издаденото свидетелство за одобряване на компютърен ЕКАФП се отнася само за изпитаната конфигурация и не се разпростира върху фамилията компютри от изпитания тип.

III. Специфични изисквания към локална мрежа от фискални устройства

1. Компютърна мрежа, използвана в търговски обекти, трябва да има в точките на извършване на продажбите фискализирани терминали с възможност за управление на буквено-цифрово печатащо устройство и управление на запис на данни във ФП според изискванията на тази наредба.

2. Такава мрежа се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването регистрация на продажби да се извършва само чрез фискализирани терминали.

IV. Специфични изисквания към интегрирана автоматизирана система

1. Интегрираната автоматизирана система за управление и отчет на търговски обект трябва да отговаря на следните условия:

а) всички извършени продажби на стоки и услуги да се регистрират и отчитат задължително чрез одобрена за обекта интегрирана автоматизирана система за управление;

б) да осигурява автоматичен контрол върху движението на стоката от постъпване в обекта до счетоводното отчитане на реализацията й;

в) да има реализирана дистанционна връзка с НАП;  г) (отм. – ДВ, бр. 49 от 2010

2. Такава система се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването предаваните данни при дневното приключване да включват информация за всички операции, свързани с продажби на стоки и услуги. В обекта се проверява и изискването за блокировка на системата при невъзможност за предаване на данните. В НАП се проверява правилното получаване на данни за дневното приключване.

V. Специфични изисквания към фискалните принтери

1. Фискален принтер, който работи в състава на компютърна касова система, изпълняваща функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия:

а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на настоящата наредба;

б) да има вградени: печатащо устройство, часовник календар за реално време и оперативна памет за съхранение на информацията за реализирания оборот, общо и по данъчни групи;

в) да има един канал за връзка с персонален компютър;

г) да има фърмуер, записан на енергонезависим носител, осигуряващ невъзможност за корекция и/ или изтриване на фърмуера; фърмуерът да изпълнява стандартни касови функции за управление на буквено-цифрово печатащо устройство, управление на запис и четене на данни от ФП според изискванията на тази наредба и самостоятелно четене на данни от ФП без наличие на система с персонален компютър.

2. Изпитването на фискален принтер се извършва в система с персонален компютър под управлението на софтуер за проверка на функционалните изисквания.

VI. Специфични изисквания към ЕСФП:

Електронната система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива да отговаря на следните специфични технически изисквания:

а) да представлява комплекс от технически и програмни средства за автоматично подаване на информация от измервателните средства за обем и разход на течни горива към централно регистриращо устройство, извършващо отпечатване на клиентска фискална касова бележка и съхранение във ФП на реализирания оборот от всички продажби;

б) да бъде изградена на модулен принцип, който включва задължително следните компоненти:

– статична измервателна система (нивомерна измервателна система) за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство, която е средство за измерване от одобрен тип;

– измервателни средства за разход на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство; типът измервателни средства за разход на течни горива, включени в състава на системата, да е одобрен като средство за измерване на разход на течни горива съгласно стандартите;

– централно регистриращо устройство с фискална памет, отговарящо на общите технически изисквания от т. 1 до т. 13;

– технически съоръжения за връзка между централното регистриращо устройство и измервателните средства за разход на течни горива.

 

Таблица 1. Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PSType, подавани при регистрация и промяна на основни данни към НАП в XML схема

Код

Вид дейност

1

Обект за продажба на автомобили и мотоциклети

2

Обект за ТЕ с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети

3

Обект за ТЕ с горива, смазочни материали

4

Обект за ТЕ с хранителни стоки

5

Обект за ТЕ с тютюневи изделия, алкохол

6

Обект за ТЕ със зърно, семена, фуражи

7

Обект за ТЕ с текстил, облекла, обувки

8

Обект за ТЕ с мебели, електрически уреди, осветителни тела

9

Обект за ТЕ с други стоки, некласифицирани другаде

10

Обект за ТД с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети

11

Обект за ТД с автомобилни горива и смазочни материали

12

Обект за ТД с месни изделия

13

Обект за ТД с тютюневи изделия и/или алкохол

14

Обект за ТД с хляб и хлебни изделия

15

Обект за ТД с плодове и зеленчуци

16

Обект за ТД с риба и рибни продукти

17

Обект за ТД с разнородни хранителни стоки

18

Обект за ТД с фармацевтични стоки

19

Обект за ТД с ортопедични стоки, медицинско оборудване, медицински инструменти и др.

20

Обект за ТД с парфюмерийни и козметични стоки

21

Обект за ТД с текстил, кинкалерия

22

Обект за ТД с облекло

23

Обект за ТД с обувки и/или чанти

24

Обект за ТД с мебели

25

Обект за ТД с електрически уреди и осветителни тела

26

Обект за ТД с железария, бои, химически препарати

27

Обект за ТД с печатна литература и/или канцеларски стоки

28

Обект за ТД със стоки втора употреба

29

Обект за ТД с антики и произведения на изкуството

30

Обект за ТД с бижутерия и часовници

31

Обект за ТД с компютри, офис техника

32

Обект за ТД с разнородни нехранителни стоки

33

Обект за ТД с други стоки, некласифицирани другаде

34

Обект за техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети

35

Обект за ремонт на електрически уреди и осветителни тела

36

Обект за ремонт на мебели

37

Обект за ремонт на облекла и обувки

38

Обект за ремонт на бижутерия и часовници

39

Обект за ремонт на компютърна и офис техника

40

Обект за ремонт на други стоки, некласифицирани другаде

41

Обект за настаняване на туристи – хотели

42

Друг обект за настаняване

43

Питейно заведение

44

Ресторант

45

Заведение само за хранене

46

Обект за продажба на жп билети

47

Обект за продажба на самолетни билети

48

Обект за продажба на билети за автобуси

49

Обект за продажба на билети за морски и речен транспорт

50

Обект за продажба на билети за разнородни видове транспорт

51

Такси или маршрутка

52

Обект за предоставяне услуги по превоз на товари

53

Обект за предоставяне на услуги от туроператор

54

Обект за предоставяне на пощенски и куриерски услуги

55

Обект за предоставяне на далекосъобщителни услуги

56

Обект за предоставяне на финансови услуги

57

Обект за предоставяне на застрахователни услуги

58

Обект за предоставяне на брокерски услуги

59

Обект за предоставяне на услуги от имотни посредници

60

Обект за отдаване под наем на превозни средства

61

Обект за отдаване под наем на други машини, съоръжения, техника

62

Обект за оказване на услуги, свързани с компютърните технологии – консултации, разработка на софтуер, обработка на данни

63

Обект за научноизследователска и развойна дейност

64

Обект за предоставяне на счетоводни и одиторски услуги

65

Обект за предоставяне на юридически услуги

66

Обект за предоставяне на рекламни/печатни услуги

67

Обект за предоставяне на консултантски услуги, некласифицирани другаде

68

Обект за предоставяне на образователни услуги

69

Обект за предоставяне на медицински услуги

70

Обект за предоставяне на ветеринарни услуги

71

Кина, театри, концертни зали

72

Цирк, панаири, увеселителни паркове, ботанически градини, зоопаркове

73

Библиотеки, музеи, галерии

74

Стадиони, спортни зали, спортни площадки, басейни и други обекти за физическа култура и спорт

75

Обекти за залагания и хазарт

76

Обект за предоставяне на услуги по почистване на обекти и лични вещи

77

Обект за обмен на валута в брой

78

Обект за ТЕ със строителни материали

79

Обект за ТЕ с лекарствени средства

80

Обект за ТЕ с дрехи втора употреба

81

Обект за ТЕ с безалкохолни напитки

82

Обект за ТЕ с плодове и зеленчуци

83

Обект за ТЕ с цветя

84

Обект за ТЕ с компютри, компоненти и аксесоари за компютри

85

Обект за ТД с изделия от благородни метали

86

Обект за ТД с промишлени стоки

87

Обект за ТД със строителни материали

88

Обект за ТД с цветя

89

Обект за ТД с очила и оптика

90

Обект за ТД с фаянс, теракота, тапети

91

Обект за ТД с подови настилки, килими

92

Обект за ТД с детски дрехи, играчки, др.

93

Обект за ТД със спално бельо, хавлиени изделия, др.

94

Обект за ТД със сувенири

95

Обект за продажба на мобилни апарати и аксесоари

96

Обект за продажба на хранителни добавки, стимуланти, фитнес уреди, др.

97

Обект за продажба на ловни и риболовни стоки

98

Обект за продажба на велосипеди и велосипедни части

99

Обект за продажба на пердета, завеси, др.

100

Автомивка

101

Заложна къща

102

Погребална агенция

103

Автошкола

104

Гадателство и ясновидство

105

Платен паркинг

106

Кабелна телевизия

107

Каса на електроразпределително дружество

108

Сватбен магазин

109

Зоомагазин

110

Музикален магазин

111

Каса/офис на мобилни оператори

112

Разносна търговия

113

Охранителна дейност

114

Обект за ремонт на мобилни апарати

115

Дискотека

116

Сладкарница

117

Обект за продажба на закуски

118

Пицария

119

Обект за предоставяне на шивашки услуги

120

Обект за предоставяне на тапицерски услуги/ремонт на мебели

121

Обект за предоставяне на фото- и видеоуслуги

122

Обект за предоставяне на копирни услуги

123

Обект за услуги по превод и легализация

124

Обект за предоставяне на фризьорски и козметични услуги

125

Строителни услуги

126

Обект за други услуги, некласифицирани другаде

 

§ 33. В § 59, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 49 от 2010 г.) т. 2 се изменя така:

2. Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1:

    а) които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – в срок до 31 август 2011 г.;

    б) търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно – в срок до 30 ноември 2011 г.;

    в) всички останали – в срок до 31 март 2012 г.;".

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Министър: С. Дянков
Към върха

© 2008 Design by Creative Point